Zafixované logopedickej chyby samy vekom nezmiznú, je potreba vyhľadať pomoc logopéda

Logopédia je podľa slovenského logopéda a vedúceho katedry logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vichtora Lechty, vedou skúmajúcou narušenú komunikačnú schopnosť z hľadiska jej príčin, prejavov, následkov, možností diagnostiky, terapie i prevencie. A predovšetkým disciplínou, ktorá pomáha vady reči napraviť. O tom, prečo niekto chybami reči trpí, v čom tieto poruchy znepríjemňujú život, ako je možné ich odstrániť a prečo je zásadné vyhľadať odbornú pomoc sme sa rozprávali s logopédka Zuzanou Kolátorovou.

Aké sú najčastejšie poruchy a vady reči u detí?

Najčastejšou chybou či poruchou je tzv. dyslalie - nesprávna výslovnosť jednej alebo viacerých hlások, ktorých odchýlka od správnej výslovnosti pretrváva pokojne až do školského obdobia. Príčinou môže byť dedičnosť a vrodené dispozície, napríklad zmyslové postihnutie, postihnutie centrálnej nervovej sústavy a pod. Môže to ale byť aj patológie hovoriacich orgánov, napríklad dýchanie, artikulácia, skus, tvar zubov, pohyblivosť jazyka, čeľuste, podjazyková uzdička, rezonancie dutín a pod. Dôležité sú tiež vplyvy prostredia, teda nesprávny hovoriaci vzor, ​​nedostatok stimulácie k rozprávanieu, nesprávna fixácia výslovnosti, nesprávne návyky ako je dlhodobé užívanie cumlíka, nesprávny bilingvizmus, a pod. No a nakoniec to môže byť postihnutie senzorické, mentálne či iné.

Ako rodičia spoznajú, že dieťa má oneskorený vývin reči? V koľkých rokoch by mali spozornieť?

Oneskorený vývoj reči je najčastejšie diagnostikovanou vadou. Hovorená reč sa vyvíja podstatne neskôr ako zvyčajne vo vzťahu k fyziologickému veku a predpokladaným časovým štádiám reči, ale v ďalšom priebehu sa vyrovná obvyklému priemeru. Nie je preto potrebné  stresovať sa nedostatkom, ale sledovať postupný vývoj. Okolo štvrtého roku veku dieťaťa by už malo dieťa hovoriť, tvoriť vety a užívať primerane gramatiku, artikulačné vývoj by mal zodpovedať časovému štádiu reči.

Mali by to rozoznať a upozorniť v škôlke?

V materskej škole sú učiteľky schopné rozlíšiť chybnú reč v danom veku a mali by odporučiť včasnú individuálnu starostlivosť či návštevu logopéda. Nemôžu samy robiť nápravu chybných hlások, ale môžu preventívne pracovať s deťmi spoločne, prípadne pod dohľadom logopedickej asistentky aj individuálne. Záleží na úrovni vzdelania učiteľky v logopedickej prevencii, ktorá nie je povinná.

Ak majú deti škôlke logopédiu, bude to stačiť?

Materská škola nemôže nahradiť pravidelný nácvik správnej výslovnosti chybných hlások. Rodič by mal s dieťaťom pravidelne denne precvičovať potrebné podľa návodu logopéda, alebo logopedické asistentky, a to minimálne jedenkrát denne.

Ako často sa k logopédovi chodí?

Logopéd sám určí návštevy podľa potreby dieťaťa, stanovuje tiež dobu trvania dochádzky podľa individuálnej potreby dieťaťa.

Dieťa by malo mať so vstupom do ZŠ upravenú správnu výslovnosť, počas prvej triedy možno ešte dokončiť správnu výslovnosť problematickej hlásky. Pokiaľ pri chybnej výslovnosti dieťa nenavštívilo logopéda, je vhodné začať kedykoľvek. V dospelom veku nie je čas, vôľa ani chuť vädnú výslovnosť naprávať a obmedzuje jedinca v niektorých povolaniach.

Je potrebné cvičiť pred zrkadlom?

Odporúčam nácvik spočiatku aj pred zrkadlom, aby si dieťa uvedomilo, kde robí napr. chybu a odezíralo očami, nie iba precvičovať z vysvetlením  rodiča, alebo logopéda.

Môže správny nácvik reči skomplikovať napríklad vypadávanie mliečnych zúbkov?

Strata chrupu v predškolskom veku môže niekedy ovplyvniť správnu artikuláciu, ale nie je to podmienkou. Ak dieťa užíva hlásky na správnom zafixovanom mieste, po náraste chrupu zanikajú prípadné odchýlky.

Môžu vady reči s vekom vymiznúť alebo bez správnej starostlivosti nie?

Zafixované vady samy vekom nezmiznú.

V čom všetkom môžu vady reči ovplyvniť život detí?

Vada výslovnosti väčšinou môže ovplyvniť život dieťaťa, záleží na spôsobe výslovnosti a pozornosti na vadu. Niektorí rodičia, pretože deťom rozumejú, nemajú potrebu jednoduchú vadu riešiť. Problém môže nastať v škole napr. pri diktáte, kedy dieťa sluchom nerozlišuje hlásku a môže robiť chyby, alebo pri čítaní. Niekedy dochádza k posmechu ostatných detí voči jedinci, dieťa to stresuje.

Ak rodič, ktorého dieťa dochádza na logopédiu, spolupracuje s učiteľom, väčšinou dochádza k pochopeniu učiteľa a dieťa by nemalo byť dannou hláskou / výslovnosťou preťažené a stresované.

Možno vysledovať nejakú súvislosť porúch reči s inými diagnózami ako je ADHD, dyslexia, dysgrafia, dysortografia ...?

Pretože správna výslovnosť súvisí s jemnou motorikou jazyka, môže oslabená motorika tela súvisieť aj s grafomotorikou. Nie je to však pravidlom. Správny fyziologický vývoj dieťaťa zabezpečí správny rozvoj "hovoridie", motoriky ruky, zrakového a sluchového rozlišovania, a i.

Skvelé hračky, ktoré využívajú práve logopédi pri svojej práci, sú napríklad dúhové kamienky, zmyslové polkruhy farebné, constellation ball.

Diagnózy ADHD, dyslexia a ďalšie "DYS" môžu chybnú výslovnosť sprevádzať, nie je to však podmienkou.

Aj pre deti s týmito diagnózami máme špeciálne navrhnuté hračky a pomôcky, pozrite sa do našej kategórie Hračky a pomôcky pre deti so špeciálnymi potrebami. Niektoré z našich zmyslových farebných valcov či kaskád, zmyslové tajomné lopty či produkty pre tzv. Snoezelen tieto deti uvoľnia, navodzujú a podporujú dôveru a blízky otvorený vzťah s rodičmi, učiteľmi atď., Pomáhajú deťom  skoncentrovať sa a sústrediť sa.

Čo by ste rodičom odporučila?

Hovorte s deťmi, spievajte s deťmi, čítajte rozprávky, príbehy, od útleho veku si môžete hovoriť, ako robia zvieratká, príp. iné zvuky z okolia. Sledujte, či sa jazyk v ústach dostatočne hýbe, obzvlášť hore na horné poschodie, prípadne to precvičujte.

Prospešné je tiež fyzické cvičenia ako je lezenie, skákanie, behanie. To je základom zdravého vývoja. Pretože je dôležitá aj jemná motorika ruky, je dobré s deťmi stavať drobné stavebnice, strihať, kresliť.

A nezabudnite na správne držanie ceruzky. Než ide dieťa do školy, malo by vedieť, ktorou rukou bude písať. V škole už na nejaké dlhší úpravy nie je čas, nastávajú iné náročné činnosti. V pedagogicko-psychologickej poradni by mali zistiť, ktorá ruka je pre písanie dominantná.

Pro logopedické procvičování si můžete stáhnout naše Obrázky a klikyháky kocourka Mourka.