Priravujte budúcich prváčikov na školu, ale nepreháňajte to

Prázdniny sú od toho, aby si deti odpočinuli a nabrali silu na ďalší školský rok. Pre tisíce detí to navyše bude prvý školský rok a my vám prinášame tipy, ako na neho budúcu prvákov pripraviť nenásilnou formou už počas prázdnin. Toto precvičovanie je veľmi vhodné aj pre staršie deti v škôlke - predškolákov. Tie správne tipy poradia Jana Vyhlídalová, majiteľka kidtown.sk a odborníčka na pomôcky pre správny rozvoj detí.

_MG_1927

Jani, je vôbec dôležité pripravovať sa na školu počas prázdnin? Nie je lepšie nechať deťom úplné voľno?
Rozhodne si nemyslím, že by mali rodičia svoje deti nútiť ku každodennému sedeniu pri učení a snažiť sa ich naučiť čítať a písať, aby mali takzvane náskok. To naozaj neodporúčam. Avšak do septembra zostáva ešte dosť týždňov a počas nich môžeme naše deti rozvíjať. Je dôležité si čas počas dňa rozdeliť a striedať fyzickej aktivity s tými psychickými. Keď dieťa dovádza 2 hodiny vo vode, môže si potom pokojne na 30 minút odpočinúť na deke a zamestnať si zas svoju hlavu.

Čo by sme teda mali s deťmi precvičovať, na čo by sme sa mali zamerať?
Než nám prváci nastúpia do školy, mali by poznať svoje meno aj priezvisko, kedy sa narodili a kde bývajú. Mali by poznať prvú a poslednú hlásku v slovách, vytleskat slabiky, vedieť farby a číslice do 6, poznať základné geometrické tvary. Mali by už mať tiež správny úchop ceruzky, strihať nožnicami alebo napríklad zaspievať svoju obľúbenú pesničku alebo povedať básničku.

Keď sa na to pozrieme trochu odborne, môžeme zručnosti rozdeliť do piatich oblastí. Je to oblasť motorická, zraková, sluchová, poznávacia a sociálna. V týchto piatich oblastiach by sa mali deti rozvíjať s našou pomocou.

 Môžeš nám dať konkrétne tipy na jednotlivé oblasti rozvoja?
Začala by som motorikou, čo je súhrn pohybových predpokladov človeka. Na motoriku je napojená aj reč a vzájomne sa ovplyvňujú. Preto je tak dôležité motoriku u detí precvičovať a rozvíjať. Motoriku môžeme rozdeliť na hrubú, čo je hybnosť celého tela, dieťa vie urobiť drep predkloniť sa, chodiť po špičkách, plaziť sa, skákať znožmo atp. a jemnú motoriku, ktorá sa týka hybnosti ruky, ale aj svalov v tvári, deti sa dokážu zamračiť, usmiať, nafúknuť tváre, navliekať korálky, zatĺkať, skrutkovať atp. Ďalej ju rozdeľujeme na grafomotoriku, ktorá sa zameriava na uvoľnenie ruky, to je dôležité pre budúce písanie. Tu je zásadný práve správny úchop ceruzky a postavenie celej ruky počas písania alebo kreslenia. Ďalšou časťou motoriky je senzomotorika, teda spojenie vnímania s pohybom. Napríklad dieťa dokáže tliesknúť na dané slovo pri počúvaní pesničky alebo vie prevliekať povrázok podľa vzoru. Posledná je motorická koordinácia a to napríklad znamená, že dieťa vie napodobniť pomocou prstov ruky strihanie nožnicami alebo dokáže roztiahnuť prsty na oboch rukách zároveň.

Ako teda správne  precvičovať motoriku? Nájdeme na trhu nejaké špeciálne pomôcky?
Na precvičovanie motoriky u detí existuje veľa pomôcok, napríklad firma Guide Craft ponúka široký výber hračiek, ktoré prirodzene rozvíjajú motoriku u detí. Môžem tiež odporučiť logopedickej listy Obrázky a klikiháky kocúrika Murka, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť na webe.

Kidtown_banner_WEB_Evropsky_den_logopedie

A čo, v poradí druhá spomínaná, zraková oblasť?
Zrak je pre človeka najdôležitejší zmysel, až 80% všetkých informácií vnímame práve zrakom, preto túto oblasť rozhodne nesmieme podceňovať. Pokiaľ o zrakovej orientácii uvažujeme v súvislosti s pripravenosťou na školské vzdelávanie, môžeme ju rozdeliť opäť do niekoľkých častí. Orientácia na ploche a v priestore - deti musia vedieť rozlíšiť pojmy ako hore, dole, vpredu, vzadu, uprostred atď. Ďalej vedieť určiť vzdialenosť, blízko, ďaleko, najbližšie a najďalej. Deti sa tiež musia vedieť orientovať vo svojom prostredí (domov, škôlka, ulica, kde bývame). Je vhodné precvičovať tiež zrakovú pamäť, čo znamená učiť deti, aby vedeli nakresliť jednoduchý obrázok podľa predlohy alebo si zapamätali predmety či obrázky a vedeli ich následne vymenovať a tiež určiť ich polohu. Deti musia vedieť ovládať tzv. ľavo-pravý pohyb očí, to je, že udrží smer pohybu očí zľava doprava, zhora nadol. Dôležitá je i zraková analýza a syntéza, kedy dieťa vie zložiť obrázok z častí (puzzle) alebo postaviť stavebnicu podľa svojej fantázie. Pomocou zraku rozlišujeme tiež podobné a stranovo obrátené tvary alebo veľkosti a farby. Deti musia napríklad hľadať medzi obrázkami jeden, ktorý sa odlišuje, alebo rozlíšiť ktorý z obrázkov je stranovo obrátený. Existujú aj rôzne hry, kedy sa napríklad triedia tvary a farby.

Prešli sme jemnú i hrubú motoriku, zrakovú oblasť a pred nami je teraz oblasť sluchová. Ako môžeme rozvíjať práve túto oblasť a akými pomôckami?
Samozrejme aj sluch je pre nás dôležitým zmyslom a tak je potrebné rozvíjať aj sluchovú oblasť. Deti v prvej triede by mali zvládnuť počúvať a vnímať zvuky. Vedieť povedať, ktoré sú im príjemné a ktoré nie, vedieť rozpoznať základné zvuky ktoré počujeme doma, v prírode, v meste a pod. Je dobré deťom rozprávať, čítať alebo spievať a deti by mali spoznať obľúbené pesničky podľa melódie. Sluchová orientácia znamená, že vieme určiť zdroj zvuku a smer pohybu, prípadne približnú vzdialenosť. Pri správnom sluchovom rozlišovaní budúce prváčik pozná, či je dvojica slov alebo slabík zhodná napríklad rok-krok.

Existuje aj sluchová analýza a syntéza, a hoci to znie možno zložito, je to jednoduchý princíp, kedy dieťa vie rozložiť slová na slabiky, vie určiť počet slabík a spoznajú jednotlivé hlásky v slove na začiatku a na konci.

Sluchovú pamäť zasa precvičujeme tým, že si zapamätáme napríklad dlhšiu vetu alebo kratšiu básničku, prípadne rad nesúvisiacich slov (4 až 6). Zábavnejšie na precvičovanie určite bude vnímanie a reprodukcia rytmu a nádchu. To znamená, že pozná, či sa dve slová rýmujú, vie napodobniť rytmus, ktorý vytleskáme alebo vyťukáte a vie rytmizovať básničku, pesničku a porekadlo.

Aj na podporu sluchovej oblasti existuje celý rad hračiek, môžeme použiť aj hudobné nástroje alebo môžete precvičovať napríklad s drevenými zvukovými kockami.

Guide Craft krabicky

Spomínala si tiež kognitívnu oblasť. Čo si máme vlastne pod názvom kognitívna oblasť predstaviť?
Ide o takzvanú poznávaciu oblasť. Kognitívne funkcie sú jednou z hlavných oblastí ľudskej psychiky. Vďaka týmto funkciám vníma človek sám seba, reaguje na vonkajšie podnety, zvláda úlohy. Človek sa vie prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam okolitého prostredia. Okrem pamäti tieto poznávacie funkcie majú vplyv aj na sústredenie, pozornosť, schopnosť pochopenie, rečové funkcie, rýchlosť myslenia.

Čo by teda mali zvládať naše deti?
Ide predovšetkým o to, aby vedeli ovládať analyticko-syntetickú činnosť, teda rozloženie celku na jednotlivé časti a naopak. Mali by vedieť určiť spoločný význam či nadradené pojmy. Dôležité je tiež pomenovanie, protiklady a súvislosti - malý / veľký, veľa / málo, najväčší / najmenší. Mali by sa vedieť orientovať v čase a mali by vedieť, čo robia napríklad ráno, čo na obed a čo večer, ale aj na jar, v zime pod. Je dobré u nich podporovať zdravý logický úsudok, aby vedeli, čo majú robiť, keď majú smäd, niečo ich bolí alebo niečo rozbijú.

Na čo počas prípravy nesmieme určite zabúdať?
Dôležitá je aj podpora koncentrácie a sústredenia. Deti by mali súvisle vydržať pri činnosti (aj keď ich napríklad nebaví) 10 až 15 minút. Súčasťou rozvoja tejto oblasti sú aj základné vedomosti. Znamená to, že by dieťa malo vedieť, kde býva, ako je staré, kto s ním žije v domácnosti a ako sa volajú jeho najbližší ľudia. Mali by vedieť počítať do 6. Dôležité je aj porozumenie a pochopenie reči, takže by mali vedieť reagovať správne na pokyny dospelého, vedieť rozprávať jednoduchší príbeh a používať rozvité vety.

Pretože sú všetky oblasti prepojené a súvisia spolu, môžeme kognitívne funkcie precvičovať pomocou logopedických listov Obrázky a klikiháky kocúrika Murka, prípadne existuje aj hra, kde sú drevené figurky povolania.

1185_wooden-community

Táto hra je skvelá na rozvoj fantázie a popisovanie vecí a situácií. Ďalšou skvelou voľbou je tiež Magnetická stavebnica malý staviteľ - emócie, ktorá sa zameriava na porozumenie emóciám. Tváre postavičiek tu vyjadrujú šesť rôznych emócií - šťastie, smútok, zlosť, prekvapenie, vydesenie a zmätok.

3129_better-build--emo

A čo sociálna oblasť?
Poslednou oblasťou, o ktorej sme sa ešte nebavili, je oblasť sociálna. V tejto oblasti ide o to, aby deti boli čo najviac samostatné, dokázali sa obslúžiť a fungovať v skupine. V praxi to znamená, že sa vedia samé najesť, udržiavať poriadok, umyť sa, učesať a vyčistiť si zuby. Vedia sa tiež samy obliecť, zapnúť si gombíky, zaviazať šnúrky. Vedia vyjadriť svoj názor, súhlas, ale aj nesúhlas. Mali by zvládať základné pravidlá slušného správania, vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať. Deti by nemali mať problém odpútať sa od rodiny a prespať u babky alebo zostať v škôlke. K sociálnym zručnostiam tiež patrí zvládnutie bežných praktických zručností ako napríklad, že sa deti dokážu postarať o domáceho maznáčika, vie obstarať drobný nákup v obchode, vie telefonovať. Nerobí im problém spolupracovať a zapojiť sa do skupiny, dodržiavať dohodnuté pravidlá. Ťažké, ale dôležité je zvládanie emócií tak, aby deti nereagovali krikom alebo plačom, ak sa nesplnia ich priania. Deti tiež napríklad učíme udržiavať očný kontakt počas hovoru s inou osobou. Je potrebné, aby sa dokázali podriadiť autorite, či už sa jedná o rodičov alebo učiteľa.

Ako môžeme túto oblasť vhodne posilňovať?
V tejto oblasti teda ide o každodenné fungovanie doma, ale aj mimo domova tak, aby to deti aj ich okolie zvládalo v pohode. Sociálne zručnosti najlepšie precvičujeme praxou a tým, že deťom prenechávame čiastočnú zodpovednosť za ich veci a podporujeme ich, ak prejaví záujem skúšať nové veci (napríklad ísť do obchodu nakúpiť).

Čo by si deťom aj ich rodičom na zvyšok prázdnin popriala?
Hlavne nech si ich užijú v zdraví a nech môžu čo najviac času tráviť spoločne. Samozrejme prajem im tiež, nech si užijú slniečko, kúpanie, výlety a všetko, čo k prázdninám patrí.