Pripravte deti na prvú triedu: sluchová oblasť

Pre školákov je to ešte ďaleko. Ale pre nás, ktorým idú deti po letných prázdninách do prvej triedy základnej školy, je to zrazu hrozne blízko. A väčšinu z nás trápi či sú tí naši drobci na školu pripravení. A preto sme si pre vás pripravili seriál o tom, čo deti majú pred nástupom do základnej školy vedieť. V texte tiež nájdete rady, ako môžete svoje deti pripravovať. V dnešnom článku sa zameriavame na sluchovú oblasť.

Často si myslíme, alebo to chcú naše deti, že je dobré už vedieť čítať a písať. Ale čo by sa potom deti v prvej triede učili? Existujú však vedomosti a zručnosti, ktoré by dieťa ovládať malo. Malo by poznať svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Tiež vysloviť správne všetky hlásky, spoznať prvý a posledný hlásku v slove, vytlieskať slabiky, rozpoznať farby a číslice do piatich, poznať geometrické tvary. A tiež veci viac zabavné ako zaspievať pesničku či predniesť básničku, nakresliť postavu, strihať, správne držať ceruzku. A práve s týmito zručnosťami majú prváci často problém.

Päť oblastí rozvoja

Keď sa na to pozrieme odborne, mali by byť deti zdatné v piatich oblastiach - zrakovej, sluchovej, motorickej, poznávacej a sociálnej. To sú oblasti, v ktorých by sme mali svoje predškolské deti rozvíjať. Veľkú časť sa snaží pokryť materská škola, ale cvičiť môžeme s deťmi i doma. A môže to baviť Vás i deti.

Sluchová oblast

Dôležitým zmyslom a oblasťou, ktorú by deti mali trénovať, je sluch. Schopnosť rozoznávať zafarbenie zvukov, teda jednotlivé tóny, sa u ľudí rôznia. Táto schopnosť sa označuje ako relatívny sluch. Odhaduje sa, že asi jeden človek z 10 000 má abslolutní sluch, takže dokáže rozlíšiť aj nepatrné rozdiely v tónoch. Vďaka tomu, že človek má uši po stranách hlavy, umožňuje sluch orientáciu v priestore, však podstatne horšie než zrak. Najmä pôvod hlbokých alebo tiahlych tónov sa pomocou sluchu ťažko lokalizuje.

Špecifické je to u detí

Deti by v prvej triede mali zvládnuť tzv. Načúvanie a vnímanie zvukov a rozpoznať ich, Povedať, ktoré zvuky im sú a nie sú príjemné a rozoznať niektoré pesničky podľa melódie. Sluchová orientácia potom znamená, že dieťa určí zdroj zvuku a tiež spozná smer pohybu a približnú vzdialenosť zdroja zvuku. Pri správnom sluchovom rozlišovaní budúci prváčik pozná, či je dvojica slov alebo slabík zhodná, ako napríklad (dub - buk).

Existuje aj tzv. Sluchová analýza a syntéza. Znie to možno zložito, ale ide opäť o jednoduchý princíp, kedy deti vedia rozložiť slová na slabiky a naopak, vedia určiť počet slabík - to je ideálne cvičiť treba s pomocou vytleskávania. Vie tiež pomenovať hlásky v slove - na začiatku a na konci, zloží slovo z jednotlivých hlások.

Z tých zábavnejších schopností sú dôležité napríklad vnímanie a reprodukcia rytmu. To znamená, že drobček vníma a napodobňuje rytmus, vie rytmizovať básničku či pesničku, rozpozná nádchy. V sluchovej pamäti si potom deti zapamätajú dlhší vety (s piatimi a viac slovami), rad nesúvisiacich slov (aspoň päť) alebo si zapamtují krátku básničku či pesničku.

Čo a hlavne ako precvičovať?

Aj v tejto oblasti pomôžu grafomotorické listy, pretože reč, zrak, sluch aj motorika sú úzko prepojené.

Pomoci ale mohou i naše hračky pro rozvoj sluchu. Napríklad Drevené zvukové kocky. Krabičky sú označené plastovým viečkom z jednej strany a oranžovým plastovým úchopom zo strany druhej. Naplnené sú rôznymi guľôčkami, rolničkam a podobne. Cieľom hry je rozpoznať dve krabičky s rovnakým zvukom.

Pre rozvoj sluchu sú skvelým pomocníkom Sensory blocks, ktoré v sebe ukrývajú rôzny materiál a ten vydáva odlišné zvuky. Vďaka jednotlivým kockám deti spoznávajú tvary, správanie rôznych skupenstviev, alebo farby. Z kociek tiež môžu postaviť zaujímavé abstraktné stavby. Každá kocka obsahuje inú náplň (piesok, guličky, vodu a pod.), vďaka ktorej vydáva iný zvuk, má inú konzistenciu a rôznu váhu i tvar. Deti si precvičia základné zmysly - zrak, sluch a hmat.

Ďalšou možnosťou je Hudobný set pre najmenších. Vďaka tejto sade krásne rozvíja zručnosti v oblasti zvuku a rytmu.

A čo vás čaká v budúcom diele? Všetko o poznávacej (kognitívne) oblasti. A ak chcete vedieť viac o oblastiach motorickej či zrakovej, prečítajte si na našom blogu diely minulé - motorika a zraková oblasť :-)