Krízová situácia: Ako učiť deti obstáť

Krízová situácia: Ako učiť deti obstáť

V súvislosti s výskytom vírusu Covid-19 bol vyhlásený núdzový stav. Uzavreli sa školy, divadlá, kiná, plavecké bazény a iné športové zariadenia, rušia sa spoločenské akcie, obmedzujú sa sociálne kontakty. U mnohých to vyvoláva úzkosť, strach, obavy, niekedy až paniku, iný to zjednodušujú, zosmiešňujú. Na tento výnimočný stav sa ale môžeme pozrieť aj ako na situáciu, z ktorej môžeme naše deti mnohému naučiť. Kidtown.cz spísal s psychologičkou Evou Šimotovou zamyslenie týkajúce sa výchovy a vzdelávania v súčasnom stave.

Medzinárodná komisia UNESCO "Vzdelávanie pre 21. storočie" vytvorila 4 základné piliere výchovy a vzdelávania. Dôvodom bolo to, že vďaka vzdelávaniu sa z nás stávajú kultivované osobnosti, že vzdelanie vedie k lepšiemu pochopeniu sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú, že vzdelanie vedie k individuálnemu aj spoločenskému rozvoju, že vďaka nemu dochádza k potláčaniu vojen, hladomoru, rasizmu a xenofóbie, nedemokracie a útlaku, že vďaka vzdelaniu sa neorientujeme len na svoje osobné problémy, ale zaujímajú nás aj tie globálne. Vzdelanie má viesť k tomu, aby ľudstvo bolo schopné prevziať kontrolu nad svojím rozvojom. Toto všetko ale musí začínať u jednotlivca. Ak majú byť výchova a vzdelávanie úspešné, musí stáť na štyroch typoch učenia, ktoré sa stanú v určitých momentoch piliermi nášho vývoja. Ako s týmito typmi učenia môžeme ako rodičia (i pedagógovia) nakladať teraz, v krízovom stave?

Učit sa poznávať

Vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu sme zahltení obrovským množstvom informácií týkajúcich sa nákazy, množstvo chorých, vhodných postupov, ako sa chorobe vyvarovať, odporúčaného a neodporúčaného správanie, prognóz do budúcnosti a pod. Niektoré sú reálne a pravdivé, iné zveličené, neobjektívny, vyvolávajúce zbytočnú paniku. Je vhodné deti učiť informácie, ktoré k nim doputujú z médií aj okolie triediť, pristupovať k nim kriticky, vyhľadávať si informácie aktuálne a také, ktoré sú z dôveryhodných zdrojov. Mali by sme ich učiť, ako dôjdu ku skutočnému poznaniu, dať im priestor, aby si vytvorili vlastný názor, ktorý si vie obhájiť, podložiť argumentmi. Deti navyše budú mať väčší záujem o to sa niečo dozvedieť, ak si budú môcť informácie vyhľadávať samy a nedostanú iba hotové poznatky.

Učiť se jednať

Tento pilier má viesť k získaniu kompetencie riešiť rôzne, často nepredvídateľné situácie. Znamená byť aktívny, iniciatívny, byť schopný brať na seba riziko spojené s mojím správaním. Je to schopnosť tvorivo zasahovať a ovplyvňovať dianie okolo nás, angažovať sa. Učme teda deti, ako sa zachovať, keď je človek chorý, ako konať pri návšteve lekára, ako pracovať na svojom vyliečení, ako zabezpečiť prvú pomoc niekomu, kto ju potrebuje. Učme je ale tiež reagovať na neočakávanú situáciu, postaviť sa stavu núdze, aby vedeli, či môžu realizovať nejakú prevenciu. Nemali by sme zabúdať aj na školské povinnosti a viesť deti k tomu, aby si dokázali v čase, kedy sú školy zatvorené, zorganizovať denný režim, nezabudla sledovať aktuálne prísun informácií od pedagógov ohľadom učiva, vyčleniť si čas na plnenie úloh a pod. Kvôli obmedzeniu spoločenského vyžitia je tiež k riešeniu, ako tráviť čas v limitovaných podmienkach. Veďme teda deti k tomu, aby si našli bezpečnú zábavu, vedeli sa hrať samé, príp. inak efektívne čas využili. Poďme im v tomto príkladom.

Učiť se byť s druhými

V tomto pilieri je ukrytá schopnosť pochopiť druhých, ich históriu, tradície, hodnoty, postoje, životnú filozofiu. Dôraz je kladený na vzájomnú úctu, toleranciu, rešpekt, spolupatričnosť a empatiu. Mali by sme deti viesť k pomoci druhým, aby vedeli, ako sa k nim majú správať a ako majú zároveň chrániť seba, k súcitu s chorými a ich rodinami, k pochopeniu tých, ktorí na súčasnú situáciu majú odlišný názor, k prosociálnímu správanie, k starostlivosti o vzájomnej vzťahy, ktoré môžu byť celospoločenským napätím vyostrené. Môžeme ich viesť k tomu, ako pomôcť spolužiakovi, ktorý si bez pedagogického vedenia nevie rady s úlohou, ako podporiť kamaráta, ktorý je doma sám, ako zabaviť mladšieho súrodenca, než sa rodičia vrátia z práce, ako reagovať na okoloidúceho s rúškom, ako vychádzať is niekým, s kým kamarát nie som, ale napriek tomu spolu musíme tráviť čas.

Učiť se byť

Posledný pilier obsahuje potrebu vlastného úsudku, zmyslu pre osobnú zodpovednosť, možnosť sa realizovať a uvedomovať si svoju jedinečnosť. Cieľom tohto typu učenia ich vedieť adekvátne reagovať na určité situácie, konať podľa svojho úsudku, byť schopný dodržiavať morálne normy. Pre jeho dosiahnutie je potrebné sebareflexie, samostatnosť v myslení, správaní aj rozhodovanie, tvorivosť, sebadôvera. Učme deti byť samostatné, sebestačné, rozhodovať sa nezávisle na ostatných, vedieť sa zdravo presadiť, učme ich zvládať situácie samy, učme je regulovať ich emócie, nepodliehať strachu, navodiť si dobrú náladu, zostať osamote, stavať sa zodpovedne k svojim povinnostiam i k dianiu okolo, vyjadriť svoje potreby a priania, stanoviť si ciele a cestu, ako ich dosiahnuť. Učme je být samy sebou!